การจัดส่งสินค้า

  1. การจัดส่งสินค้าของเรามี 2 แบบ คือ โดยบริษัทขนส่งเอกชนและพัสดุไปรษณีย์
   – บริษัทขนส่งเอกชนชั้นนำ เช่น Kerry Express, alphaFAST ฯลฯ
   – ไปรษณีย์ลงทะเบียน & ไปรษณีย์ EMS
  2. ระยะเวลาในการจัดส่งและได้รับสินค้า
   – บริษัทขนส่งเอกชน โดยมาตรฐานจะได้รับใน 1-2 วัน (ไม่รวมวันจัดส่ง)
   – ไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยมาตรฐานจะได้รับใน 2-4 วัน (ไม่รวมวันจัดส่ง)
   – ไปรษณีย์ EMS โดยมาตรฐานจะได้รับใน 1-2 วัน วัน (ไม่รวมวันจัดส่ง)
  3. การตัดรอบแจ้งชำระเงินเพื่อจัดส่งสินค้า
   – หากลูกค้าแจ้งชำระเงินก่อน 10.00 น.จัดส่งสินค้าในวันนั้นๆ
   – หากลูกค้าแจ้งชำระเงินหลัง 10.00 น.จัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
   – งดจัดส่งสินค้าในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  4. ระบบจะส่งรหัสติดตามพัสดุให้ลูกค้าตามช่องทางที่สั่งซื้อ
  5. เมื่อสินค้าได้ถูกจัดส่งเข้าระบบขนส่งแล้ว หากเกิดปัญหาล่าช้าหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้า ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของเรา ทางเรายินดีช่วยติดตามสินค้าของลูกค้าอย่างสุดความสามารถ